Scenariomodel Ouderenzorg®

Het Scenariomodel Ouderenzorg® is een pragmatisch rekenmodel om, geredeneerd vanuit de behoeften aan zorg- en dienstverlening van de klant, de financiële bedrijfsvoering in kaart te brengen. Het model is bij uitstek geschikt voor het uitvoeren van haalbaarheidsstudies in het kader van de zorgexploitatie (van kleinschalige zorg tot volledige extramuralisering), het doorvoeren van bezuinigingen, het opstellen van begrotingen en het doorrekenen van toekomstscenario’s in het kader van nieuwbouw.

 

Een bottom-up benadering

Het Scenariomodel Ouderenzorg® onderscheidt zich van andere rekenmodellen, doordat de (financiële) bedrijfsvoering wordt opgezet vanuit de behoefte aan zorg- en dienstverlening van de klant. De visie op de doelgroep, het woonconcept en het hierbij passende zorg- en dienstverleningsconcept vormen samen de uitgangspunten voor de personele inzet en de materiële kosten¹. De dekking van deze kosten wordt bepaald door de indicatie van de cliënt in combinatie met de toelating van de zorginstelling². Binnen de AWBZ worden 8 verschillende financieringsvarianten onderscheiden, variërend van een volledige dekking van alle kosten inclusief de woonlasten tot alleen de dekking van de kosten van de geïndiceerde uren zorg.

 

Met behulp van het Scenariomodel Ouderenzorg® worden de werkelijke kosten per kostensoort en de dekking van de kosten per kostensoort³ één op één met elkaar vergeleken. Meerkosten of opbrengsten ten opzichte van de vergoeding op basis van de AWBZ worden overzichtelijk in kaart gebracht. Tevens wordt inzichtelijk gemaakt, voor welke kostensoorten geen dekking is. In dat geval kan er in de meeste gevallen gebruik gemaakt worden van andere financieringsbronnen.

 

10 knoppen waaraan u kunt draaien

Op basis van de ingevoerde gegevens kunnen velerlei scenario’s worden doorgerekend. In het model kan aan verschillende 'knoppen' worden gedraaid. De financiële effecten van iedere verandering worden direct inzichtelijk.

 

De 10 'draaiknoppen':

  • Financieringsvariant
  • Zorgzwaartes
  • Bezettingsgraad
  • Groepsgrootte (bij kleinschalige groepswoningen)
  • Clustering van woningen (bij kleinschalige groepswoningen)
  • Personele inzet woonzorg
  • Personele inzet ondersteunende diensten
  • Personele inzet behandelaars
  • Productiviteit
  • Inzet (de)centrale overhead

 

 

1

Voor het berekenen van de personele kosten wordt gebruik gemaakt van instellingspecifieke parameters met betrekking tot de salarisschalen van medewerkers, productiviteit van medewerkers en percentage overhead. Voor het bepalen van de materiële kosten wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van gegevens van de instelling

 

2

Voor het bepalen van de opbrengsten wordt gebruik gemaakt van instellingspecifieke parameters met betrekking tot de bezettingsgraad en de verwachte indicaties van cliënten.

 

3 Voor de onderverdeling naar kostensoorten zijn de tariefopbouw van de ZZP-financiering gebaseerd op het NZa-rapport 'indicatieve prijzen zorgzwaartepakketten (juni 2007)' en de door de NZa gepubliceerde herziening 'overzicht uren en prijzen ZZP 2014' als uitgangspunt genomen. Voor de toerekening van kosten naar kostensoorten is het NZI rekeningschema als uitgangspunt genomen.