Referenties

Aafje, Rotterdam (2015)
De opdracht betreft het opstellen van een formatieplaatsenplan per locatie voor het primaire proces. Op basis van de visie op de doelgroep en het daarbij passende zorg- en dienstverleningsconcept wordt per doelgroep en per locatie een inschatting gemaakt van de benodigde personele inzet in uren en niveau per dag/week. Met behulp van de productiviteit per functie wordt de benodigde formatie berekend. Het opstellen van het formatieplaatsenplan wordt zoveel mogelijk uitgevoerd in aanwezigheid van inhoudsdeskundigen uit de organisatie zelf en op basis van inhoudelijke uitgangspunten. Hierdoor wordt er niet alleen een groot draagvlak verkregen, maar berust het FPP tevens op een groot realiteitsgehalte wat inhoudelijk onderbouwd wordt binnen het beschikbare budget.
Zorgcentrum ’t Slot, Gameren (2015)
In het kader van de extramuralisering van de lage zorgzwaartepakketten heeft Bureau Ouderenzorg een scenariostudie uitgevoerd. Hierbij zijn twee scenario’s doorgerekend. In scenario1 is berekend wat de financiële gevolgen zijn, indien er geen instroom meer is van cliënten met een lichte zorgvraag. In het tweede scenario is inzicht gegeven in het minimaal benodigde aantal intramurale plaatsen om het huidige niveau van dienstverlening en voorzieningen in stand te kunnen houden.
Wittenbergzorg, Haaften (2015)
Bureau Ouderenzorg heeft een bijdrage geleverd aan de strategiedag van het management van Wittenbergzorg. Hierbij is specifiek ingegaan op de veranderende wet- en regelgeving in combinatie met de nieuwe bekostigingssystemen voor de ouderenzorg en de consequenties hiervan voor Wittenbergzorg. Dezelfde bijeenkomst wordt in een later stadium herhaald in aanwezigheid van de voltallige Raad van Toezicht.
Stichting thuiszorg en Maatschappelijk werk, Elisabeth-hof Culemborg (2015)
In het kader van de vervangende nieuwbouw van Woonzorgcentrum Elisabeth-hof heeft Bureau Ouderenzorg een scenariostudie uitgevoerd. Hierbij zijn op verzoek van het management een drietal scenario’s voor de exploitatie van zorg- en dienstverlening doorgerekend.
Zorggroep Sirjon, Ridderkerk (2015)
De opdracht betrof een onderzoek naar de start en exploitatiemogelijkheden van een 24-uurs voorziening voor mensen met een verstandelijke beperking voor de niveaus Begeleid Zelfstandig Wonen (BZW) t/m zorgzwaartepakket 3/4 in Ridderkerk.
Woonzorgcentrum De Keerderberg, Cadier en Keer (2015)
In verband met de vervangende nieuwbouw van woonzorgcentrum De Keerderberg is een haalbaarheidsstudie voor de exploitatie van de zorg- en dienstverlening uitgevoerd.
Stichting tanteLouise-Vivensis, Bergen op Zoom (2015)
Bureau Ouderenzorg heeft samen met Margrieta Haan voor twee verzorgingshuizen een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om een deel van de appartementen te gaan verhuren aan bewoners met alleen een thuiszorgindicatie. Er is hierbij voor de beide locaties een voorstel gepresenteerd met zowel een sluitende vastgoedexploitatie, als een sluitende exploitatie van de zorg- en dienstverlening.
Sensire, Doetinchem (2014)
Bureau ouderenzorg heeft als voorbereiding op het begrotingsproces voor 2015 een kennisuitwisseling gehouden met nieuwe medewerkers van de afdeling planning en control.
Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Steenwijk (2014)
De opdracht betrof het opstellen van een formatieplaatsenplan per locatie voor het primaire proces. Op basis van de visie op de doelgroep en het daarbij passende zorg- en dienstverleningsconcept is per doelgroep en per locatie een inschatting gemaakt van de benodigde personele inzet in uren en niveau per dag/week. Met behulp van de productiviteit per functie is vervolgens de benodigde formatie berekend. Het opstellen van het formatieplaatsenplan is zoveel mogelijk uitgevoerd in aanwezigheid van inhoudsdeskundigen uit de organisatie zelf en op basis van inhoudelijke uitgangspunten.
Zorggroep Groningen, Groningen (2014)
De opdracht betrof het opstellen van een formatieplaatsenplan per locatie voor het primaire proces. Op basis van de visie op de doelgroep en het daarbij passende zorg- en dienstverleningsconcept is per doelgroep en per locatie een inschatting gemaakt van de benodigde personele inzet in uren en niveau per dag/week. Met behulp van de productiviteit per functie is vervolgens de benodigde formatie berekend. Het opstellen van het formatieplaatsenplan is zoveel mogelijk uitgevoerd in aanwezigheid van inhoudsdeskundigen uit de organisatie zelf en op basis van inhoudelijke uitgangspunten.
Stichting De Opbouw, Utrecht (2014)
Bureau Ouderenzorg heeft een bijdrage geleverd aan de strategiedag van het management van Stichting De Opbouw. Hierbij is specifiek ingegaan op de veranderende wet- en regelgeving in combinatie met de nieuwe bekostigingssystemen voor de ouderenzorg en de consequenties hiervan voor Stichting De Opbouw.
Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Steenwijk/Emmeloord (2014)
Recentelijk heeft Zorggroep Oude en Nieuwe Land de nieuwbouwlocatie Meentehof in Steenwijk in gebruik genomen. De locatie biedt huisvesting aan 18 cliënten met psychogeriatrische problematiek. Daarnaast worden op dit moment voorbereidingen getroffen om een leegstaand kantoorpand om te bouwen naar een viertal groepswoningen ten behoeve van 32 cliënten met psychogeriatrische problematiek. Voor beide locaties biedt Bureau Ouderenzorg ondersteuning bij het in kaart brengen van de exploitatie van de zorg- en dienstverlening.
Zorgcentrum Beek & Bos, Heythuysen (2014)
Zorgcentrum Beek & Bos is een zelfstandig en autonoom zorgcentrum in het Midden-Limburgse Heythuysen. Het zorgcentrum heeft in de huidige opzet de beschikking over 75 appartementen ten behoeve van cliënten met een indicatie voor verblijf zonder behandeling en 20 appartementen ten behoeve van cliënten met een indicatie voor verblijf met behandeling. Met het oog op het overheidsbeleid, waarbij de lichte zorgzwaartepakketten worden geëxtramuraliseerd wordt een scenariostudie uitgevoerd. De scenariostudie geeft inzicht in de consequenties van de extramuralisering voor de exploitatie van de zorg- en dienstverlening bij de drie scenario’s, waarbij er respectievelijk 10, 20 of 30 appartementen zijn geëxtramuraliseerd.
Zorggroep Oude en Nieuwe Land, locatie Talmahof, Emmeloord (2014)
Verpleeghuis Talmahof is een verpleeghuis in Emmeloord met een totale capaciteit van 140 plaatsen met een toelating voor verblijf met behandeling, een afdeling dagbehandeling, een revalidatieafdeling grenzend aan het ziekenhuis en een verpleeghuisdependance in Urk. Bureau Ouderenzorg heeft voor de locatie Talmahof ondersteuning geboden bij de doorrekening 2014 volgens de zorgarrangementen-systematiek. In deze systematiek zijn de kosten en opbrengsten per zorgarrangement in kaart gebracht, waardoor het resultaat per doelgroep inzichtelijk is gemaakt.
Stichting Brentano Amstelveen, locatie Nieuw Vredeveld, Amstelveen (2014)
Woonzorgcentrum Nieuw Vredeveld is een locatie van Stichting Brentano. De locatie zal worden herontwikkeld om in de toekomst huisvesting te kunnen bieden aan 64 cliënten met psychogeriatrische problematiek en 13 cliënten met ernstige somatische problematiek. In 2013 is reeds een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. In verband met een wijziging van het aantal appartementen na renovatie is de business case zorg- en dienstverlening aangepast.
’t Huis op de Waard, Leiden (2014)
’t Huis op de Waard is een verzorgingshuis met een totale capaciteit van 90 appartementen. De locatie zal worden herontwikkeld. In het totaal worden 44 appartementen gerealiseerd t.b.v. cliënten met PG-problematiek, 16 appartementen t.b.v. cliënten met ernstige somatische problematiek en 43 appartementen ten behoeve van cliënten met alleen een extramurale zorgindicatie. In verband met de herontwikkeling van de locatie en de wijzigingen in het overheidsbeleid is de businesscase voor de exploitatie van de zorg- en dienstverlening bijgesteld. Tevens is er een kostprijsberekening gemaakt voor het service en dienstverleningsarrangement voor de extramurale cliënten.
Zorggroep Groningen, locatie Maartenshof, Groningen (2013)
Bureau Ouderenzorg heeft ondersteuning geboden bij het opzetten van de begroting 2014 volgens de zorgarrangementen-systematiek. In deze systematiek zijn de kosten en opbrengsten per zorgarrangement in kaart gebracht, waardoor het resultaat per doelgroep inzichtelijk is gemaakt.
Zorggroep Ena, Barneveld (2013)
Zorggroep Ena heeft drie woonzorgcentra, die alle drie in meer of mindere mate geconfronteerd worden met de gevolgen van de extramuralisering van de lagere zorgzwaartepakketten. Aan Bureau Ouderenzorg is gevraagd inzicht te geven in de consequenties van de extramuralisering voor de exploitatie van de zorg en dienstverlening. Welk deel van de zorg- en dienstverlening wordt vergoed op basis van de AWBZ en welke deel van de kosten dient in rekening gebracht te worden bij de cliënt. Op basis van dit inzicht kan Zorggroep Ena keuzes maken over het gewenste zorg- en dienstverleningsniveau per locatie. Daarnaast kan er een keuze gemaakt worden voor verplicht af te nemen diensten en facultatieve diensten.
Aafje, locatie Smeetsland, Rotterdam (2013)
Aafje Smeetsland is voornemens een nieuw “gastvriendelijkheidsconcept” door te voeren. In het gastvriendelijkheidsconcept wordt een strikte scheiding gemaakt tussen de zorg- en niet-zorgtaken. In de toekomst zijn op de verschillende afdelingen medewerkers gastvriendelijkheid/welzijn werkzaam, die samen met de bewoners de dag ‘doorleven” en alle niet-zorgtaken uitvoeren. Naast de medewerkers gastvriendelijkheid/welzijn zijn er medewerkers zorg voor de zorgtaken en behandelaren voor specialistische zorg. Aan Bureau Ouderenzorg is gevraagd om de financiële consequenties van het “Gastvriendelijkheidsconcept” op basis van de nieuwe werkprocessen door te rekenen.
Stichting Brentano Amstelveen, locatie Nieuw Vredeveld, Amstelveen (2013)
Woonzorgcentrum Nieuw Vredeveld is een locatie van Stichting Brentano. De locatie zal worden herontwikkeld om in de toekomst huisvesting te kunnen bieden aan cliënten met psychogeriatrische problematiek. In verband met deze herontwikkeling/renovatie wordt een totale businesscase voorbereid, waarbij zowel de vastgoedexploitatie als de exploitatie van de zorg- en dienstverlening in kaart worden gebracht. Aan Bureau Ouderenzorg is de opdracht verstrekt om de toekomstige exploitatie van de zorg- en dienstverlening in kaart te brengen.
Vecht en IJssel, locatie Lieven de Key, Utrecht (2013)
In december 2013 opent Vecht en IJssel de nieuwe locatie Lieven de Key. Aan Bureau Ouderenzorg is gevraagd een scenariostudie uit te voeren voor de exploitatie van de zorg- en dienstverlening.
Insula Dei Huize Kohlmann, Arnhem (2013)
Insula Dei Huize Kohlmann heeft twee locaties in Arnhem: locatie Insula Dei en locatie Huize Kohlmann. Beide locaties worden in meer of mindere mate geconfronteerd met de gevolgen van de extramuralisering van de lagere zorgzwaartepakketten. Aan Bureau Ouderenzorg is gevraagd inzicht te geven in de consequenties van de extramuralisering voor de exploitatie van de zorg en dienstverlening. Welk deel van de zorg- en dienstverlening wordt vergoed op basis van de AWBZ en welke deel van de kosten dient in rekening gebracht te worden bij de cliënt. Op basis van dit inzicht kan IDHK keuzes maken over het gewenste zorg- en dienstverleningsniveau per locatie. Daarnaast kan er een keuze gemaakt worden voor verplicht af te nemen diensten en facultatieve diensten.
Woonzorgcentrum Sint Anna, Boxmeer (2013)
Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor renovatie/vervangende nieuwbouw van Woonzorgcentrum Sint Anna. Om inzicht te krijgen in de exploitatie van de zorg- en dienstverlening na de renovatie/vervangende nieuwbouw in combinatie met de extramuralisering heeft Bureau Ouderenzorg een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Hierbij is inzicht gegeven in de kosten en opbrengsten voor de zorgverlening op basis van de AWBZ en de kosten voor de services en dienstverlening, welke deels voor rekening komen van de AWBZ en deels voor de cliënt.
Schakelring, Waalwijk (2013)
Schakelring bestaat uit 11 woonzorgcentra in de regio Midden-Brabant. Met het oog op de naderende extramuralisering van de lage ZZP’s zijn de consequenties van deze beleidswijziging voor de exploitatie van de zorg en dienstverlening voor een aantal locaties inzichtelijk gemaakt. Aan de hand van een overzicht wordt per locatie inzicht gegeven in de kosten per voorziening per appartement, het aantal Fte per voorziening en hoe het resultaat negatief wordt beïnvloed indien er geen dekking (cliënt, gemeente etc.) wordt gevonden voor de kosten van de voorzieningen en dienstverlening.
Amaris Amerhorst, Amersfoort (2013)
Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor de herontwikkeling van Verzorgingshuis De Amerhorst, waarbij er onder andere 24 plaatsen worden gerealiseerd ten behoeve van cliënten met psychogeriatrische problematiek. Voor de realisatie van de 24 plaatsen PG dient nog een keuze gemaakt te worden voor het zorg- en dienstverleningsconcept in combinatie met het huisvestingsconcept. Bij deze keuze speelt naast de visie op de doelgroep de financiële haalbaarheid van het project een rol. In het kader van de financiële haalbaarheid m.b.t. de exploitatie van de zorg- en dienstverlening heeft Bureau Ouderenzorg drie scenario’s doorgerekend: kleinschalig groepswonen met 4 groepen van 6 cliënten, kleinschalig groepswonen met 3 groepen van 8 cliënten en individueel wonen voor dementerenden met per 12 appartementen gezamenlijke voorzieningen.
Nebo Plus, Barneveld (2013)
Nebo Plus wil de hele financiële bedrijfsvoering opzetten volgens de ZZP-systematiek. Aan Bureau Ouderenzorg is gevraagd de organisatie te adviseren bij het opzetten van de begroting en de daarbij behorende managementrapportage van de werkelijke kosten conform de ZZP-systematiek. Hierdoor krijgt de organisatie inzicht in de opbrengsten en kostenstructuur per doelgroep en kunnen er vergelijkingen gemaakt worden met de normen vanuit de diverse zorgzwaartepakketten.
Servicecentrum Het Laar, Tilburg (2013)
Servicecentrum Het Laar is een woonzorgcomplex voor ouderen in Tilburg. In het kader van het overheidsbeleid van extramuralisering heeft het management de keuze gemaakt vrijkomende appartementen te gaan verhuren aan cliënten met een extramurale zorgindicatie. Aan Bureau Ouderenzorg is gevraagd de consequenties van deze beleidskeuze voor de exploitatie van de zorg- en dienstverlening inzichtelijk te maken voor zowel de organisatie als de (toekomstige) bewoners.
Antroz, Zeist (2013)
Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor vervangende nieuwbouw van Huize Valckenbosch te Zeist. Aan Bureau Ouderenzorg is gevraagd een scenariostudie te verrichten voor de vervangende nieuwbouw in combinatie met de naderende extramuralisering.
Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk, Tiel (2013)
Aan Bureau Ouderenzorg is gevraagd een scenariostudie voor de exploitatie van de zorg- en dienstverlening uit te voeren voor een nieuw te openen locatie in Lienden. Hierbij wordt uitgegaan van zes verschillende bekostigingssystemen. Bij ieder bekostigingssysteem wordt inzicht gegeven in de financiële consequenties voor zowel STMR als voor de toekomstige bewoner.
Zorgfederatie Oldenzaal, Oldenzaal (2013)
Zorgfederatie Oldenzaal heeft twee woon- en zorgcentra: Mariahof en Scholtenhof. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor interne verbouwingen van de beide locaties. Deze interne verbouwingen gaan gepaard met een verschuiving van capaciteit en doelgroepen. In verband hiermee en met het oog op de naderende extramuralisering van de lage ZZP’s wordt een totale business case voorbereid, waarbij zowel de vastgoedexploitatie als de exploitatie van de zorg en dienstverlening in kaart worden gebracht. Aan Bureau Ouderenzorg is gevraagd de exploitatie van de zorg- en dienstverlening in kaart te brengen en inzicht te geven in de financiële consequenties voor zowel de zorgaanbieder als voor de toekomstige bewoners.
't Huis op de Waard, Leiden (2012)
Als gevolg van het nieuwe overheidsbeleid van de extramuralisering van de lagere ZZP’s heeft er een herijking plaatsgevonden van het businessplan voor de herontwikkeling van de huidige locatie. Een tweetal scenario’s zijn uitgewerkt. Mede op basis hiervan zal een keuze gemaakt worden voor de te volgen lange termijn strategie.
Zorggroep Groningen, locatie Innersdijk, Groningen 2012)
In het kader van de herontwikkeling van locatie Innersdijk heeft, mede op basis van gewijzigde inzichten, een herijking plaatsgevonden van het businessplan, dat in 2010 werd opgesteld.
Amaris Florisberg, Muiderberg (2012)
Amaris Florisberg is een kleinschalig woon- en zorgcentrum voor ouderen en biedt in de huidige opzet plaats aan 50 bewoners en 3 tijdelijke opname plaatsen. De locatie zal op korte termijn worden herontwikkeld in samenwerking met een woningcorporatie. De nieuwe locatie zal in de toekomst huisvesting bieden aan cliënten met zwaardere psychogeriatrische problematiek en aan cliënten met (lichte) fysieke beperkingen. Met name voor deze laatste doelgroep zal de exploitatie van zowel de huisvesting als van de zorg- en dienstverlening drastisch veranderen in het licht van de naderende extramuralisering van de lichtere ZZP’s. In het kader van de exploitatie van de zorg en dienstverlening zijn 4 scenario’s uitgewerkt. Mede op basis van deze doorrekeningen zal de directie van Amaris Florisberg haar strategie voor de toekomst bepalen.
Sensire, Doetinchem (2012)
In samenspraak met het management van de divisie Wonen met Zorg heeft Bureau Ouderenzorg ondersteuning geboden bij het opstellen van de begroting 2013 conform de ZZP-systematiek.
Zorggroep Groningen, locatie Maartenshof, Groningen (2012)
In samenspraak met het voltallige management van locatie Maartenshof heeft Bureau Ouderenzorg ondersteuning geboden bij het opstellen van de begroting 2013 conform de ZZP-systematiek.
Zorggroep Ena, locatie Ruimzicht, Barneveld (2012)
In het kader van de renovatie van locatie Ruimzicht heeft, mede op basis van gewijzigde zorgzwaartes van cliënten, een herijking plaatsgevonden van het businessplan, dat in 2011 werd opgesteld.
Nebo Plus, Barneveld (2012)
In het kader van de verhuizing van een deel van de cliënten naar de nieuwe groepswoningen heeft Bureau Ouderenzorg ondersteuning geboden bij de berekening van de personele inzet binnen de verschillende bedrijfsonderdelen.
Zorggroep Groningen, Geriatrische Revalidatiezorg, Groningen 2012)
Zorggroep Groningen heeft in het kader van de overheveling van de Geriatrische Revalidatiezorg van de AWBZ naar de Zvw verschillende DBC’s samengesteld. Bureau Ouderenzorg heeft op basis van deze gegevens kostprijsberekeningen gemaakt voor de verschillende DBC’s.
Proteion Thuis, Horn (2012)
Proteion Thuis biedt in Noord- en Midden Limburg en in Oostelijk Noord Brabant een groot scala aan producten en diensten op het gebied van welzijn, wonen, zorg en services. Proteion Thuis bestaat onder meer uit 8 woonzorgcentra. De afgelopen periode heeft de projectgroep ZZP zich bezig gehouden met de invoering van de zorgzwaartepakketten binnen deze zorgcentra. Proteion Thuis wil als laatste stap in de transitie naar zorgzwaartebekostiging de hele financiële bedrijfsvoering opzetten volgens de ZZP-systematiek. Aan Bureau Ouderenzorg is gevraagd de organisatie te adviseren bij het opzetten van de begroting en de daarbij behorende managementrapportage van de werkelijke kosten conform de ZZP-systematiek. Hierdoor krijgt de organisatie inzicht in de opbrengsten en kostenstructuur per doelgroep en kunnen er vergelijkingen gemaakt worden met de normen vanuit de diverse zorgzwaartepakketten.
Zorggroep Groningen, Expertise Behandelcentrum, Groningen (2012)
De behandeldienst van Zorggroep Groningen vormt samen met de eerstelijnspraktijk Corpus Max, het Expertise Behandelcentrum van Zorggroep Groningen. Het Expertise Behandelcentrum levert expertise en behandeling aan de locaties van Zorggroep Groningen en aan cliënten in de eerste lijn. De dienstverlening aan de locaties zal in de toekomst plaatsvinden op basis van dienstverleningsovereenkomsten passend bij de verschillende zorgzwaartepakketten. Aan Bureau Ouderenzorg is gevraagd te adviseren bij het opzetten van deze dienstverleningsovereenkomsten.
Vecht en IJssel, locatie Park Transwijk, Utrecht (2012)
Het oude Woonzorgcentrum Transwijk wordt op dit moment volledig vervangen door een nieuw gebouw, locatie Park Transwijk. Op het nieuwe Park Transwijk worden o.a. 4 groepswoningen gerealiseerd ten behoeve van 24 senioren met psychogeriatrische problematiek. Aan Bureau Ouderenzorg is gevraagd een haalbaarheidsstudie uit te voeren in het kader van de zorgexploitatie voor deze 24 plaatsen PG.
Zorggroep Groningen, Groningen (2012)
Zorggroep Groningen wil als laatste stap in de transitie naar zorgzwaartebekostiging de hele financiële bedrijfsvoering opzetten volgens de ZZP-systematiek. Aan Bureau Ouderenzorg is gevraagd de organisatie te adviseren bij het opzetten van de begroting en de daarbij behorende managementrapportage van de werkelijke kosten conform de ZZP-systematiek. Hierdoor krijgt de organisatie inzicht in de opbrengsten en kostenstructuur per doelgroep en kunnen er vergelijkingen gemaakt worden met de normen vanuit de diverse zorgzwaartepakketten.
Stichting Brentano Amstelveen, Amstelveen (2012)
Stichting Brentano Amstelveen bestaat uit 5 woonzorgcentra en thuiszorg. Recentelijk is aan de hand van de ZZP-systematiek voor iedere locatie afzonderlijk en de thuiszorg een meerjarenbegroting opgesteld. In verband met de verandering van doelgroepen op de beide locaties ’t Huis aan de Poel en Nieuw Vredeveld wordt een herijking van de MJB wenselijk geacht. Aan Bureau Ouderenzorg is gevraagd hierin te adviseren.
Stichting Brentano Amstelveen, Amstelveen (2011)
Stichting Brentano Amstelveen levert zorg en aanvullende diensten aan zowel thuiswonende senioren als aan senioren die woonachtig zijn in één van de vijf woonzorgcentra. Als gevolg van een aantal ver- en nieuwbouwplannen van locaties ontstaan er in de komende 5 jaren verschuivingen van het aantal plaatsen per locatie, zowel tijdens de bouw in de vorm van interim-huisvesting als na het gereedkomen van de nieuwe locaties. Een meerjarenbegroting wordt noodzakelijk geacht om de consequenties (zorgexploitatie en formatie) van de verwachte capaciteitsverschuivingen per locatie voor de komende 5 jaar inzichtelijk te maken. Bureau Ouderenzorg heeft per locatie een prognose gemaakt van de verwachte opbrengsten en kosten, alsmede de benodigde formatie, voor de komende 5 jaar. De meerjarenbegroting is volledig opgezet volgens de ZZP-systematiek
Zorgcentrum Nebo, Barneveld (2011)

Nebo is een kleinschalig woon- en zorgcentrum voor ouderen en biedt in de huidige opzet plaats aan gemiddeld 80 bewoners. Ten tijde van de opdracht worden voorbereidingen getroffen voor de realisatie van 4 groepswoningen voor 32 cliënten met psychogeriatrische problematiek. De 32 plaatsen worden deels gerealiseerd door renovatie van 23 appartementen van het zorgcentrum, deels door uitbreiding van het zorgcentrum met nieuwbouw. Na renovatie en nieuwbouw zal de totale capaciteit bestaan uit 52 plaatsen verblijf zonder behandeling, 5 plaatsen verblijf met behandeling somatiek en 32 plaatsen verblijf met behandeling PG. Naar verwachting worden de groepswoningen begin 2013 opgeleverd.

In het kader van deze ontwikkeling heeft Bureau Ouderenzorg de opdracht gekregen om per doelgroep een haalbaarheidsstudie met betrekking tot de zorgexploitatie uit te voeren. Samen met het management is de visie op cliënten met dementie en cliënten met (lichte) somatische problematiek nader geconcretiseerd in daarbij passende werkprocessen. Op basis hiervan is een inschatting gemaakt van de benodigde personele inzet/kosten en de materiële kosten. Door de kosten steeds te vergelijken met de te verwachten opbrengsten is gezocht naar het optimale scenario voor de nieuwe locatie. De haalbaarheidsstudie zorgexploitatie vormt een onderdeel van de totale businesscase van het (ver)bouwproject. Vooruitlopend op het beleidsvoornemen van de overheid met betrekking tot het scheiden van wonen en zorg voor de doelgroep somatiek, heeft Bureau Ouderenzorg tevens een onderzoek gedaan naar de consequenties van deze extramuralisering voor zowel de organisatie als de cliënt.

Stichting Zorgfederatie Oldenzaal, Oldenzaal (2011)

Stichting Zorgfederatie Oldenzaal is een zorgaanbieder in de gemeenten Oldenzaal, Dinkelland en Losser, die verschillende diensten biedt op het gebied van wonen, zorg en welzijn aan overwegend ouderen. Vanwege de vele wijzigingen met betrekking tot de financiering van deze diensten, wil het management de begroting op een andere manier opstellen. Hierdoor wordt een beter inzicht verkregen in het rendement van reeds bestaande en nieuw op te zetten diensten. Bureau Ouderenzorg is gevraagd de organisatie hierbij te ondersteunen. Voor de intramurale producten zal de begroting volledig worden opgezet volgens de ZZP-systematiek. Aan de hand van de normbedragen vanuit de ZZP kan er op die manier steeds een vergelijking met de werkelijke kosten gemaakt worden. Op basis hiervan ontstaat er inzicht en kunnen er gerichte keuzes gemaakt worden voor de strategie voor de toekomst.

Zorggroep Raalte, Raalte (2011)

Zorggroep Raalte is voornemens om een vernieuwend woon/zorgconcept specifiek voor echtparen op te zetten. In de wijk Raalte Noord worden 15 partnerwoningen van 75 m² gerealiseerd voor de huisvesting van senioren, waarvan tenminste één van de partners een verblijfsindicatie heeft. De partnerwoningen maken het mogelijk, dat partners bij elkaar kunnen blijven wonen ook als de zorgzwaarte van (één van beide) partners toeneemt. In het geval van een dementerende partner kan er zowel overdag als ’s avonds gebruik gemaakt worden van de vele voorzieningen, die op de locatie gerealiseerd worden. Zo kan de dementerende partner overdag of ’s avonds in één van de huiskamers verblijven. Ook kan er gebruik gemaakt worden van de diensten van de dagbehandeling. Indien samenwonen om wat voor reden niet meer mogelijk is of niet meer gewenst is, kan de dementerende overgeplaatst worden naar één van de zorgappartementen in hetzelfde gebouw. Hierdoor wonen partners nog steeds dicht bij elkaar, waardoor er van een scheiding geen sprake is. In het kader van het vernieuwende woonzorgconcept voor echtparen heeft Bureau Ouderenzorg een haalbaarheidsstudie zorgexploitatie uitgevoerd. Deze haalbaarheidsstudie vormt een onderdeel van de totale businesscase.

Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland, Tiel (2011)

Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland biedt in de regio Rivierenland een groot scala aan producten en diensten op het gebied van welzijn, wonen, zorg en services. Deze diensten worden geleverd aan cliënten van alle leeftijden en behelst de gehele keten: van jeugdgezondheidszorg tot verzorging, verpleging en huishoudelijke verzorging aan huis of in één van de 3 zorgcentra. STMR is voornemens haar zorg- en dienstverlening in de regio verder uit te breiden met het zorgproduct “verblijf met behandeling”, de vroegere verpleeghuiszorg. STMR wil deze vorm van zorg bij voorkeur verspreid over de kernen van haar werkgebied gaan leveren, waardoor ook cliënten met behoefte aan meer zorg in de eigen omgeving kunnen blijven wonen. Passend bij dit beleidsvoornemen worden ten tijde van de opdracht voorbereidingen getroffen voor de realisatie van meerdere kleinschalige woonzorgvoorzieningen. Bureau Ouderenzorg heeft de opdracht gekregen om voor 4 nieuwbouwprojecten een haalbaarheidsstudie uit te voeren in het kader van de zorgexploitatie.

't Huis op de Waard, Leiden (2011)

’t Huis op de Waard is een kleinschalig woon- en zorgcentrum voor ouderen en biedt plaats aan 88 bewoners en 3 tijdelijke opname plaatsen. De locatie zal op korte termijn worden herontwikkeld in samenwerking met een woningcorporatie. Hierbij wordt de omslag gemaakt naar het leveren van zorg- en dienstverlening aan zwaardere doelgroepen, waaronder cliënten met psychogeriatrische problematiek. Alvorens het ontwerptraject in te gaan heeft de bestuurder van ’t Huis op de Waard aan Bureau Ouderenzorg de opdracht gegeven de haalbaarheid van het project door te rekenen met betrekking tot de zorgexploitatie. Mede op basis hiervan zal een definitieve keuze gemaakt worden voor het woon-, zorg-, en dienstverleningsconcept voor dementerenden en voor de overige doelgroepen op de locatie. Eén en ander zal als input dienen voor het uiteindelijke Programma van Eisen voor de huisvesting. Daarnaast zullen de berekeningen gebruikt worden bij het opstellen van de totale businesscase.

Zorggroep Ena, locatie Ruimzicht, Barneveld (2011)
In 2012 wordt locatie Ruimzicht gerenoveerd. De huidige bewoners worden in verband hiermee tijdelijk gehuisvest in de interim-voorziening. De verhuizing naar de interim-huisvesting heeft veel consequenties voor de begroting 2012. Aan Bureau Ouderenzorg is gevraagd e.e.a. inzichtelijk te maken.
Zorggroep Groningen, Groningen (2011)
In juni 2011 is de definitieve versie van het Meerjarenbeleidsplan 2011-2014 van Zorggroep Groningen vastgesteld. In het Meerjarenbeleidsplan zijn de ontwikkelingen op de diverse relevante terreinen geschetst, de hiermee gepaard gaande kansen en bedreigingen aangestipt en zijn er op hoofdlijnen strategische keuzes gemaakt. Het Meerjarenbeleidsplan vormt de leidraad voor de plannen en projecten van Zorggroep Groningen voor de periode 2011-2014. Om slagvaardig de toekomst tegemoet te kunnen treden bestaat bij het management de wens het Meerjarenbeleidsplan te vertalen naar concrete doelstellingen voor de komende periode. Aan Bureau Ouderenzorg is gevraagd de organisatie te begeleiden bij de concretisering van het MJB in heldere strategieën en meetbare doelstellingen, welke aansluiten op de “praktijk van alle dag”.
Zorggroep Groningen, locatie Maartenshof, Groningen (2011)
Locatie Maartenshof heeft een capaciteit van 92 plaatsen voor verblijf zonder behandeling en 214 plaatsen voor verblijf met behandeling. De locatie beidt huisvesting aan cliënten met (lichte) somatische problematiek, aan cliënten met psychogeriatrische problematiek, aan revalidatie cliënten en aan cliënten met de ziekte van Parkinson. Het verpleeghuisgedeelte van de locatie is een aantal jaren geleden volledig vervangen door nieuwbouw, waarbij de huisvesting voor een groot deel is opgezet in de vorm van groepswoningen. Aan Bureau Ouderenzorg is gevraagd om per doelgroep een toekomstbestendig woon- zorg en dienstverleningsconcept te ontwikkelen als basis voor een sluitende begroting in 2012. Samen met het management van de locatie is in een aantal workshops met behulp van het Scenariomodel Ouderenzorg® het optimale scenario “berekend”, bezien vanuit de visie op zorg- en dienstverlening enerzijds en de bedrijfsvoering anderzijds
Serviceflat De Batouwe, Tiel (2011)
Serviceflat De Batouwe is een appartementencomplex in Tiel met 134 appartementen voor senioren. Naast een prettige en veilige woonomgeving biedt De Batouwe aan haar bewoners een basispakket service- en dienstverlening. Aan Bureau Ouderenzorg is gevraagd om samen met de Bewonersbelangen, de medewerkers en de locatiemanager van De Batouwe het woon-, service-, en dienstverleningsconcept te herijken en doelstellingen te formuleren voor de komende 5 jaar. In het kader hiervan zijn twee workshops gehouden. In de beide workshops is na een analyse van de externe en interne omgeving, een gedeelde visie geformuleerd, welke vertaald is in expliciete keuzes voor de doelgroep, het service- en dienstverleningspakket en de benodigde aanpassingen van de gebouwelijke omgeving.
Zorggroep Ena, interim huisvesting, Barneveld (2011)
In 2012 wordt locatie Ruimzicht gerenoveerd. De huidige bewoners worden in verband hiermee tijdelijk gehuisvest in de interim-voorziening. De verhuizing naar de interim-huisvesting heeft veel consequenties voor de begroting 2012. Aan Bureau Ouderenzorg is gevraagd e.e.a. inzichtelijk te maken.
Woningstichting Leystromen, Rijen (2011)
Samen met partners uit de zorgsector ontwikkelt Leystromen op dit moment meerdere woonzorgcentra. Woningstichting Leystromen is van mening dat het voor een succesvolle samenwerking wenselijk is om inzicht te hebben in de werkwijzen, opvattingen en belangen van samenwerkende partners. Een goed samenspel tussen de zorgaanbieders en de woningcorporatie zal in de visie van Woningstichting Leystromen niet alleen leiden tot versnelde realisering van woonzorgvoorzieningen, maar ook tot betere duurzamere huisvesting zowel vanuit het perspectief van de uiteindelijke bewoner, als vanuit het perspectief van de zorgaanbieder en de corporatie. In het kader hiervan heeft Bureau Ouderenzorg aan de hand van bestaande projecten een presentatie verzorgd over de complexe wereld van de zorg(exploitatie). De presentatie stond enerzijds in het teken van een stuk kennisoverdracht. Anderzijds werd middels de presentatie inzicht gegeven in de mogelijkheden van de corporatie om een gebouw zo te ontwerpen, dat een positieve bijdrage geleverd wordt aan een gezonde zorgexploitatie.
Svve De Archipel, locatie Berkenstaete, Son en Breugel (2011)
Archipel opent begin 2012 haar nieuwe locatie Berkenstaete in Son en Breugel. Bijzonder aan de nieuwe locatie is, dat de locatie grotendeels is opgezet op basis van scheiden van wonen en zorg. Cliënten huren de huisvesting van een woningcorporatie en kopen de zorg in bij Archipel. Voor de financiering van de zorg- en dienstverlening wordt gebruik gemaakt van het Volledig Pakket Thuis. Bureau Ouderenzorg heeft in het kader van het Volledig Pakket Thuis een bijeenkomst met het management van de locatie bijgewoond om antwoorden te geven op nog openstaande vragen over deze financieringsvorm.
Vecht en IJssel, locatie Zuylenstede, Utrecht (2011)
In 2011 heeft Vecht en IJssel de gerenoveerde afdeling Zonnehoek in gebruik genomen. De afdeling biedt huisvesting aan 24 cliënten met psychogeriatrische problematiek. Bijzonder aan afdeling Zonnehoek is, dat de huisvesting is opgezet in de vorm van een gewoon huis, waarbij de huiskamers gelegen zijn op de begane grond en cliënten slapen op de eerste verdieping. Samen met het management is met behulp van het Scenariomodel Ouderenzorg® gezocht naar het optimale scenario met het oog op de personele inzet. Hierbij was het uitgangspunt, dat voldaan werd aan de gewenste kwaliteit van zorg enerzijds en een sluitende begroting anderzijds.
Amaris Schoonoord, Baarn (2011)
Amaris Zorggroep wil op korte termijn een nieuwe locatie openen in Baarn. Het betreft locatie Parkgebouw, waar in de toekomst huisvesting en dienstverlening zal worden geboden aan 32 cliënten met psychogeriatrische problematiek. Tevens worden in het gebouw 30 appartementen gerealiseerd voor senioren met een zorgindicatie. De huisvesting voor dementerenden wordt opgezet in de vorm van groepswoningen met 8 cliënten per woning. Aan Bureau Ouderenzorg is gevraagd een haalbaarheidsstudie in het kader van de zorgexploitatie uit te voeren en hierbij een advies te geven over het meest optimale scenario.
Ananz Ouderenzorg, regio Geldrop (2009/2010)

Ananz Ouderenzorg is een zorgaanbieder in de regio Geldrop met vier verpleeg- en zorgcentra. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor de nieuwbouw en renovatie van locatie Berkenheuvel, vervangende nieuwbouw voor locatie Nicasiushuis en vervangende nieuwbouw voor locatie Josephinehof.

De opdracht betrof de begeleiding van het management bij de ontwikkeling van een toekomstbestendig zorg- en dienstverleningsconcept voor cliënten met psychogeriatrische problematiek (kleinschalig groepswonen) en voor cliënten met overwegend fysieke beperkingen (lichte somatiek, intensieve somatiek, revalidatie en palliatieve zorg). Daarnaast is voor alle nieuwbouwprojecten een haalbaarheidsstudie in het kader van de zorgexploitatie uitgevoerd.

Opella, regio Ede/Wageningen (2009)

Opella is een zorgaanbieder in de gemeenten Ede, Wageningen, Renkum en Veenendaal, welke gericht is op het leveren van professionele woon-, zorg- en welzijnsdiensten aan (overwegend) ouderen. Naast zorg aan huis levert Opella haar diensten in zes woonzorgcentra, twee verpleeghuizen en een palliatief centrum. In de gemeente Ede en Wageningen gaat Opella op negen locaties bouwen. Zo is Opella op dit moment bezig met de realisatie van het Baron van Wassenaerpark. Het nieuwbouwproject bestaat uit vijf losstaande gebouwen. In gebouw Walraven worden op de begane grond 12 groepswoningen gerealiseerd voor ieder zes dementerende cliënten. In het totaal gaat het dus om 72 intramurale plaatsen voor dementerenden.

Samen met het management is er een toekomstbestendig woonzorgconcept voor dementerenden opgesteld, wat als basis heeft gediend voor de haalbaarheidsstudie kleinschalige zorg in het kader van de zorgexploitatie.

Stichting Pleyade, regio Arnhem (2008/2010)

Stichting Pleyade is een zorgaanbieder in Arnhem en directe omgeving, welke gericht is op het leveren van professionele woon-, zorg- en welzijnsdiensten aan (overwegend) ouderen. Naast zorg aan huis levert Pleyade haar diensten op meerdere locaties. Een van de locaties betreft verpleeghuis Eldenstaete. Verpleeghuis Eldenstaete heeft in april 2009 haar deuren geopend, waarbij 174 psychogeriatrische cliënten vanuit het oude verpleeghuis Elderhoeve naar dit nieuwe verpleeghuis zijn verhuisd. Het nieuwe verpleeghuis bestaat uit 29 kleinschalige groepswoningen. Per groepswoning zijn 6 cliënten gehuisvest, waarbij alle cliënten de beschikking hebben over een eigen zit-/slaapkamer. De 6 cliënten hebben samen een gemeenschappelijke woonkamer en keuken. Naast de groepswoningen zijn 41 appartementen voor senioren met een zorgindicatie gerealiseerd. In en rondom het complex zijn een aantal voorzieningen gerealiseerd, waaronder een kinderdagverblijf, een huisartsenpost en een multifunctioneel centrum. Deze voorzieningen kunnen gebruikt worden door cliënten van Eldenstaete, maar ook door cliënten uit de wijk.

Samen met het management is er een toekomstbestendig woonzorgconcept voor dementerenden opgesteld, wat als basis heeft gediend voor de haalbaarheidsstudie kleinschalige zorg in het kader van de zorgexploitatie.

OsiraGroep, regio Amsterdam 2009

OsiraGroep is een zorgaanbieder in de regio Amsterdam. De zorggroep levert diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn aan ouderen, (chronisch) zieken en lichamelijk gehandicapten. De zorg en dienstverlening wordt geleverd binnen diverse woonzorgcentra, groepswoningen en projecten voor ondersteund wonen.

Daarnaast levert Osiragroep zorg aan huis.

De Osiragroep is voor veel locaties bezig met renovatie en nieuwbouw. De laatste jaren zijn er veel bouwprojecten tot stand gekomen. Ook dit jaar vinden er opleveringen plaats en voor de komende jaren staan er nog veel projecten op stapel. Om niet bij ieder bouwproject steeds opnieuw het wiel te moeten uitvinden, wordt gezocht naar een vorm van standaardisering van een basis Programma van Eisen per doelgroep. In overleg met de afdeling Vastgoed en Projectontwikkeling is er een bijeenkomst met het voltallig management van Osiragroep georganiseerd met als doel te komen tot die standaardisering.

Zorggroep Groningen, regio Groningen (2008/2010)

Zorggroep Groningen is een zorgaanbieder voor ouderen in Groningen en directe omgeving. Naast zorg en behandeling aan huis levert Zorggroep Groningen haar diensten in vijf verzorgings- en verpleeghuizen c.q. woonzorgcentra.

In opdracht van Zorggroep Groningen is voor de locaties Maartenshof en verpleeghuis Innersdijk in overleg met het management een toekomstbestendig zorg- en dienstverleningsconcept opgesteld voor cliënten met psychogeriatrische - en chronisch somatische problematiek (kleinschalig groepswonen) en voor cliënten, die over het algemeen kortdurend binnen het verpleeghuis verblijven (revalidatie en palliatieve zorg). Voor de beide projecten is tevens een haalbaarheidsonderzoek kleinschalige zorg en hotelmatige zorg uitgevoerd in het kader van de zorgexploitatie.

Stichting Brentano, Amstelveen (2009/2010)

Stichting Brentano Amstelveen is een ouderenzorgaanbieder in Amstelveen. Naast zorg aan huis levert Stichting Brentano haar diensten in drie zorgcentra en een serviceflat. In mei 2009 is een start gemaakt met de bouw van een vierde locatie: locatie Langerhuize. Voor Zorgcentrum de Olmenhof en Zorgcentrum Klaasje Zevenster worden op dit moment voorbereidingen getroffen voor vervangende nieuwbouw.

Samen met het management is er een toekomstbestendig woonzorgconcept voor dementerenden en voor (licht) somatische cliënten opgesteld. Voor al de drie de nieuwbouwprojecten is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd in het kader van de zorgexploitatie. Vooruitlopend op het beleidsvoornemen van de overheid tot het scheiden van wonen en zorg voor de doelgroep somatiek, is tevens een onderzoek gedaan naar de consequenties van deze extramuralisering voor zowel de organisatie als de cliënt.

Amaris Zorggroep, regio Amersfoort/Hilversum (2010)

Amaris Zorggroep bestaat uit 10 zorginstellingen in Amersfoort, Baarn, Hilversum, Huizen, Laren, Muiderberg, Naarden, Nederhorst den Berg en Nijkerk. Naast de zorg en dienstverlening in deze instellingen levert Amaris ook zorg aan huis onder de naam Amaris Thuis. Op dit moment worden er voorbereidingen getroffen voor de realisatie van een nieuwe locatie in Nederhorst den Berg. Het betreft de locatie Horstwaarde, waar in de toekomst huisvesting en dienstverlening zal worden geboden aan 24 cliënten met psychogeriatrische problematiek. Tevens worden in het gebouw 16 appartementen voor senioren gerealiseerd.

De opdracht betrof het begeleiden van de organisatie bij de ontwikkeling van een toekomstbestendig zorg- en dienstverleningsconcept voor cliënten met psychogeriatrische problematiek (kleinschalig groepswonen in de wijk). Op basis van de geformuleerde werkprocessen is een haalbaarheidsstudie kleinschalige zorg uitgevoerd.

Het Mennistenerf, Zaanstad (2010)

Het Mennistenerf & Thuiszorg Dirk Prins verleent verschillende vormen van zorg en aanverwante diensten aan een groot aantal cliënten in de gemeente Zaanstad. Naast zorg aan huis in de wijk Zaandam-Zuid wordt de zorg- en dienstverlening geleverd in Zorgcentrum Het Mennistenerf en in de nabijgelegen aanleunwoningen. Op dit moment worden er voorbereidingen getroffen voor de renovatie van een aantal afdelingen van het Zorgcentrum. Hierbij worden 30 zogenaamde verzorgingshuisplaat-sen getransformeerd naar een drietal groepswoningen voor ieder 8 cliënten. Naast de drie groepswoningen blijven 68 verzorgingshuisplaatsen en 2 tijdelijke opnamekamers bestaan. In de directe nabijheid van het zorgcentrum staan 109 aanleunwoningen.

Samen met het management is er een toekomstbestendig woonzorgconcept voor dementerenden opgesteld, wat als basis heeft gediend voor de haalbaarheidsstudie kleinschalige zorg in het kader van de zorgexploitatie.

Zorggroep Raalte, regio Raalte (2010)

Zorggroep Raalte is een zorgaanbieder in de regio Raalte op het gebied van ouderenzorg. Naast zorg aan huis levert Zorggroep Raalte haar diensten in 4 woonzorgcentra. Op dit moment worden er in samenwerking met een woningstichting voorbereidingen getroffen voor de realisatie van een nieuwe locatie. Het betreft locatie Lemelerveld, waar in de toekomst huisvesting en dienstverlening zal worden geboden aan cliënten met lichte en zware somatische problematiek en cliënten met psychogeriatrische problematiek in groepswoningen. Voor Woonzorgcentrum Angeli Custodes worden voorbereidingen getroffen om de huidige grootschalige afdeling voor psychogeriatrische cliënten te transformeren naar vier groepswoningen met respectievelijk 7 à 8 cliënten per woning. Na deze renovatie zullen ook de andere afdelingen worden gerenoveerd ten behoeve van cliënten met lichte en intensieve somatische zorg.

Samen met het management is de visie op cliënten met dementie en cliënten met (lichte) somatische problematiek nader geconcretiseerd in daarbij passende werkprocessen. Dit heeft als input gediend voor het haalbaarheidsonderzoek in het kader van de zorgexploitatie. Vooruitlopend op het beleidsvoornemen van de overheid met betrekking tot het scheiden van wonen en zorg voor de doelgroep somatiek, is tevens een onderzoek gedaan naar de consequenties van deze extramuralisering voor zowel de organisatie als de cliënt.

Bartholomeus Gasthuis, Utrecht (2008)

Het Bartholomeus Gasthuis is een centrum voor ouderenzorg in de binnenstad van Utrecht. Het Bartholomeus Gasthuis levert professionele zorg- en (gemaks)diensten aan cliënten, die in het centrum woonachtig zijn en aan cliënten, die in de directe omgeving van het centrum wonen. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor een renovatie van het Bartholomeus Gasthuis. Na de renovatie zal de locatie bestaan uit 57 verpleeghuiszorgappartementen voor psychogeriatrische cliënten, 22 zorgappartementen en 9 levensloopbestendige appartementen op basis van scheiding van wonen en zorg (extramurale zorgappartementen).

Samen met het management is de visie op cliënten met dementie en cliënten met (lichte) somatische problematiek nader geconcretiseerd in daarbij passende werkprocessen. Dit heeft als input gediend voor het haalbaarheidsonderzoek in het kader van de zorgexploitatie.

Hospice Bardo, Hoofddorp (2008)

Hospice Bardo is een kleinschalige voorziening in Hoofddorp voor patiënten die palliatieve terminale zorg nodig hebben. Door een vast team van beroepskrachten wordt 24 uurs palliatieve terminale zorg geboden. De zorg wordt geleverd door (leerling)verpleegkundigen, een arts en een geestelijk verzorger. Andere disciplines, zoals paramedici en specialisten, zijn op afroep beschikbaar. Als zodanig kan Hospice Bardo gezien worden als een zelfstandig high care-hospice met professionele beroepskrachten. Hospice Bardo heeft de beschikking over 8 bedden. Een negende bed is beschikbaar voor zogenaamde respijtopname, waarbij cliënten voor tijdelijke ondersteuning worden opgenomen om vervolgens weer terug te keren naar huis.

Het bestuur van Stichting Vrienden van Hospice Bardo is voornemens vervangende nieuwbouw te realiseren voor Hospice Bardo. De vervangende nieuwbouw wordt opgezet in de vorm van een Regionaal Centrum voor Palliatieve Zorg bestaande uit een hospice met 10 “bedden”, een dagzorgcentrum met 10 plaatsen en een scholingscentrum op het gebied van palliatieve zorg.

Het bestuur en management van Hospice Bardo wil, alvorens met de bouw gestart wordt, inzicht hebben in de consequenties van het al dan niet bouwen binnen de regelgeving van de WTZi met het oog op de mogelijkheden van een meer structurele vergoeding van de huisvestingslasten.

Stichting SHBU Zorgcentra, Utrecht (2008/2010)

Stichting SHBU Zorgcentra is een zorgaanbieder in de ouderenzorg in de stad Utrecht. Naast zorg aan huis, op basis van scheiden van wonen en zorg, levert SHBU haar diensten in twee WoonZorgcentra: WoonZorgcentrum Zuylenstede en WoonZorgcentrum Transwijk. Voor de locatie Transwijk wordt op korte termijn nieuwbouw gerealiseerd voor cliënten met lichte somatische problematiek en cliënten met psychogeriatrische problematiek in groepswoningen. De vervangende nieuwbouw wordt gerealiseerd op dezelfde locatie als het huidige gebouw. In verband hiermee wordt er tijdens de bouwperiode gebruik gemaakt van een tweetal interim voorzieningen. 114 verzorgingshuiscliënten worden tijdelijk gehuisvest op de locatie 'De Zusters'. 18 cliënten met psychogeriatrische problematiek zullen tijdelijk gehuisvest worden in twee groepswoningen aan de Santa Cruzdreef in de wijk Overvecht.

Binnen locatie Zuylenstede wordt de huidige PG-afdeling in woonzorgcentrum Zuylenstede gerenoveerd.

Samen met het management is de visie op cliënten met dementie en cliënten met (lichte) somatische problematiek nader geconcretiseerd in daarbij passende werkprocessen. Dit heeft als input gediend voor het haalbaarheidsonderzoek in het kader van de zorgexploitatie voor de beide interim locaties en voor het maken van een begroting voor locatie Zuylenstede.

Vivent, regio ’s-Hertogenbosch (2008/2010)

Vivent is een maatschappelijke organisatie in de regio ’s-Hertogenbosch, die gericht is op het leveren van professionele zorg- en dienstverlening aan cliënten van alle leeftijden. Naast zorg aan huis levert Vivent haar diensten in 5 verpleeg- en verzorgingshuizen. Op dit moment worden alle locaties gerenoveerd of vervangen door nieuwbouw.

In het kader van deze ver- of nieuwbouwplannen zijn toekomstbestendige zorg- en dienstverleningsconcepten ontwikkeld voor cliënten met psychogeriatrische problematiek (kleinschalig groepswonen) en voor cliënten met overwegend fysieke beperkingen (lichte somatiek, intensieve somatiek, revalidatie en palliatieve zorg). Daarnaast is voor alle bouwprojecten een haalbaarheidsstudie in het kader van de zorgexploitatie uitgevoerd.

SVVE De Archipel, regio Eindhoven (2008)

SVVE De Archipel is een maatschappelijke organisatie in Eindhoven en omliggende dorpen, welke professionele zorg- en dienstverlening aan ouderen levert. Naast zorg aan huis, op basis van scheiden van wonen en zorg, levert SVVE De Archipel haar diensten in tien verpleeg- en verzorgingshuizen. Eén van de locaties betreft Zorgcentrum De Kanidas in Best. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor de realisatie van vervangende nieuwbouw voor een deel van dit Zorgcentrum. De vervangende nieuwbouw krijgt een capaciteit van 30 plaatsen voor cliënten met psychogeriatrische problematiek in 5 groepswoningen, 33 plaatsen voor somatische cliënten met een indicatie voor verblijf met behandeling en 24 plaatsen voor somatische cliënten met een indicatie verblijf zonder behandeling. Alle somatische cliënten zullen in het nieuwe centrum de beschikking krijgen over een individueel appartement.

De opdracht betrof de begeleiding van het management bij de ontwikkeling van een toekomstbestendig zorg- en dienstverleningsconcept voor cliënten met psychogeriatrische problematiek (kleinschalig groepswonen) en voor cliënten met overwegend fysieke beperkingen (lichte somatiek en intensieve somatiek). Daarnaast is voor het nieuwbouwproject een haalbaarheidsstudie in het kader van de zorgexploitatie uitgevoerd.

Omring, regio Noord-Holland Noord (2010)

Omring is een zorgaanbieder in Noord-Holland Noord, die woon-, zorg en welzijnsdiensten biedt aan cliënten van alle leeftijden. Omring levert haar diensten bij mensen thuis en in diverse wooncentra. Op dit moment wordt voortvarend gewerkt aan de realisatie van een nieuwe locatie in Den Helder. Het betreft locatie De Zeester, waar in de toekomst huisvesting, zorg en dienstverlening zal worden geboden aan 72 cliënten met psychogeriatrische problematiek. De huisvesting zal worden opgezet in de vorm van kleinschalige groepswoningen met 6 cliënten per woning. Naar verwachting wordt het nieuwe gebouw vóór de zomer 2011 opgeleverd.

In het kader van het nieuwbouwproject zijn alle werkprocessen nauwkeurig beschreven. Op basis hiervan is een haalbaarheidsstudie met betrekking tot de zorgexploitatie uitgevoerd.

Zorgbalans, regio Zuid-Kennemerland (2010)

Zorgbalans is een zorgaanbieder in de regio Zuid-Kennemerland, die tijdelijke of langdurige verpleging, verzorging en behandeling aan ouderen en chronisch zieken biedt. Zorgbalans levert haar diensten aan huis en in een aantal verpleeg- en verzorgingshuizen. Eén van de verpleeghuizen betreft het recentelijk gebouwde Verpleeghuis Velserduin, locatie IJmuiden. Het verpleeghuis biedt huisvesting aan 150 psychogeriatrische bewoners. In het nieuwe gebouw is de omslag gemaakt naar kleinschalige zorg met als huisvestingsconcept kleinschalige groepswoningen. Per groepswoning zijn 7 of 8 cliënten gehuisvest. In het kader van de zorgexploitatie zijn met behulp van het Scenariomodel Ouderenzorg 6 verschillende scenario’s doorgerekend. De financiële consequenties van verschillende keuzes met betrekking tot de diverse werkprocessen werden hierdoor direct inzichtelijk gemaakt voor het management.

Ymere, regio Amsterdam (2010)

Ymere is een woningcorporatie, actief in de Noordelijke randstad. Ymere beheert ruim 82.500 woningen, winkels en bedrijfsruimten en ontwikkelt op grote schaal nieuwe huur en koopwoningen en maatschappelijk vastgoed.

Zowel Ymere als zorgaanbieders in de regio Amsterdam zijn enthousiast als het gaat om het samen ontwikkelen van nieuwe huisvestingsconcepten ten behoeve van mensen met een zorg- of begeleidingsbehoefte op velerlei gebied. Eén van de speerpunten op dit moment betreft de realisatie van kleinschalige groepswoningen voor cliënten met psychogeriatrische problematiek op diverse locaties in de regio Amsterdam. Vanuit haar zorginhoudelijke expertise in combinatie met de kennis over huisvesting voor dementerenden heeft Bureau Ouderenzorg een incompany training verzorgd. In de training heeft de woningcorporatie de nodige input gekregen om de huisvesting enerzijds beter aan te laten sluiten op de behoeften van de klant, anderzijds het gebouw zo te ontwerpen, dat een positieve bijdrage geleverd kan worden aan een gezonde zorgexploitatie.