Expertise

Visieontwikkeling en vertalen naar bedrijfsvoering
De ervaring leert, dat het managementteam het over het algemeen snel eens is over de belangrijkste uitgangspunten met betrekking tot de beoogde doelgroep. De discussie ontstaat pas bij de uitwerking van deze klantvisie in concrete werkprocessen. Op dat moment blijkt soms dat de breed onderschreven visie onbewust verschillend beleefd wordt.
Visieontwikkeling en vertalen naar de huisvesting
Huisvesting moet aansluiten bij de behoeften van de cliënten uit de diverse doelgroepen. Anderzijds moet de huisvesting de gewenste zorgorganisatie faciliteren en een bijdrage leveren aan een gezonde zorgexploitatie.
Haalbaarheidsstudie kleinschalige zorg
Bij kleinschalige zorg kun je niet uitgaan van de normen zoals vastgelegd in de zorgzwaartepakketten: de geïndiceerde uren woonzorg worden in werkelijkheid ruimschoots overschreden. Bij kleinschalige zorg is substitutie vanuit de andere componenten van het zorgzwaartepakket noodzakelijk. Hierdoor is het maken van een sluitende begroting bij kleinschalige zorg een stuk complexer, dan bij andere vormen van zorgverlening.
Haalbaarheidsstudie hotelmatige zorg
Bij hotelmatige zorg wordt de zorg- en dienstverlening georganiseerd zoals een hotel. Hotelmatige zorg is bij uitstek geschikt voor cliënten, die de regie over het eigen leven nog kunnen voeren. Cliënten kunnen zelf bepalen, al dan niet gebruik te maken van de voorzieningen op de locatie. Daar staat tegenover dat, indien de indicatie van een cliënt niet toereikend is en de gevraagde dienstverlening niet past binnen zijn of haar zorgarrangement, de kosten van deze extra dienstverlening in rekening worden gebracht bij de cliënt.
Haalbaarheidsstudie extramuralisering
Vooruitlopend op het beleidsvoornemen van de overheid met betrekking tot het scheiden van wonen en zorg voor de doelgroep somatiek, wordt geadviseerd de werkprocessen en de financiële bedrijfsvoering voor deze doelgroep zodanig te organiseren, dat eenvoudig kan worden aangesloten bij deze toekomstige extramuralisering. Dit vraagt een hele omslag in denken.
Advisering in het kader van bezuinigingsoperaties
Bezuinigen begint met inzicht in de cijfers en de onderbouwing ervan. Een organisatie bestaat vaak uit meerdere locaties, waarbij iedere locatie weer is onderverdeeld in organisatorische eenheden. Als basis voor de bezuiniging worden de reeds opgestelde begroting en werkelijke kosten per organisatorische eenheid gehanteerd. Samen met het management worden de kosten geanalyseerd en aan de hand van de tariefsopbouw vanuit de ZZP-systematiek vergeleken met de beschikbare vergoedingen. Overschrijdingen worden hierdoor voor iedereen inzichtelijk gemaakt, waardoor er gericht actie kan worden ondernomen.
Advisering bij het opstellen van begrotingen
De behoefte aan zorg en dienstverlening vanuit de klant vormt het uitgangspunt bij het opstellen van de begroting. De begroting wordt per organisatorische eenheid samen met het locatiemanagement opgesteld aan de hand van de klantvisie en de daarbij passende werkprocessen. Op basis hiervan wordt een inschatting gemaakt van de benodigde personele formatie en de materiële kosten. Voor alle kostenposten wordt gekeken naar de beschikbare dekking. Indien er onvoldoende dekking is, dienen een aantal keuzes wellicht te worden heroverwogen, teneinde tot een sluitende begroting te komen.
Algemene advisering over financiering van de zorg
De manier van financiering van de zorg- en dienstverlening via de AWBZ wordt enerzijds bepaald door de toelating van een instelling en anderzijds door de indicatie van haar cliënten. Bij de financiering van zorginstellingen binnen de AWBZ kan er echter niet alleen worden volstaan met het berekenen van de opbrengsten op basis van de toelating en indicatie. De verschillende financieringsvormen dekken ieder voor zich verschillende elementen van het zorg- en dienstverleningspakket. Als kosten niet binnen de AWBZ vergoed worden kan er mogelijk een beroep gedaan worden op de zorgverzekeringswet, de WMO of de Regeling zorginfrastructuur. Kosten waarvoor geen vergoeding vanuit overheidswege bestaan komen uiteindelijk voor rekening van de cliënt.
Doorrekenen van toekomstscenario's in het kader van nieuwbouw
De keuze voor de doelgroep, het aantal te realiseren plaatsen, het huisvestingsconcept en de organisatie van de zorg- en dienstverlening zijn allemaal van invloed op de haalbaarheid van een nieuwbouwproject in het kader van de zorgexploitatie. Met behulp van een rekenmodel wordt het optimale scenario voor een nieuwbouwproject doorgerekend. De manier waarop er in de nieuwe visie gewerkt gaat worden is van grote invloed op de uiteindelijke indeling van het gebouw. Doordat werkprocessen in een vroegtijdig stadium in kaart zijn gebracht is het opstellen van een Programma van Eisen een stuk eenvoudiger.
Incompanytraining voor woningcorporaties: bedrijfsvoering in de zorg
Veel woningcorporaties zijn op dit moment actief in de senioren- en zorghuisvesting. Zij werken hierbij intensief samen met zorgaanbieders. Partijen realiseren zich, dat ze vanuit verschillende perspectieven handelen: het gebruikersperspectief en het vastgoed(eigenaren)perspectief. Voordat partijen gaan samenwerken is het verstandig om eerst kennis te nemen van elkaars werkwijzen, opvattingen en belangen. Een goed samenspel tussen zorgaanbieder en woningcorporatie zal niet alleen leiden tot versnelde realisering van woonzorgvoorzieningen, maar ook tot betere, duurzamere huisvesting zowel vanuit het perspectief van de uiteindelijke bewoner, als vanuit het perspectief van de zorgaanbieder en de corporatie.
(Interim)bestuur en management
(Interim)managen is: 'je doel bereiken met respect voor de porseleinkast'